Photography - "Mountain" AUG 2012 - prints available

"Mountain" Aug. 2012, Mark Karatas